Adatkezelési tájékoztató

Az A27 RESIDENCE márkanév alatt futó (6810) Saját tulajdonú ingatlan adásvételét végző SZRKÁ KFT.  tájékoztatja a www.a27.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) látogatókat (továbbiakban: Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

1. Adatkezelő

Az adatkezelő a SZRKÁ KFT.  (székhely: 2040 Budaörs, Tüske utca 8. , adószáma:26633174-2-13  email: info@a27.hu, tel: +36/30 5171-471, továbbiakban az adatkezelő megnevezése: SZRKÁ KFT.).

2. Adatfeldolgozók 

A SZRKÁ KFT.  nem dolgozik együtt adatfeldolgozóval.

3. A kezelt adatok köre 

3.1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:

  • név

  • e-mail cím

  • telefonszám

  • az ajánlat kérő által küldött üzenet
     

A SZRKÁ KFT. tájékoztatja az Érdeklődőt, hogy az értékesítéshez kapcsolódó, az Érdeklődővel történt eseményeket (Pl: telefonos egyeztetést, sikertelen hívást, ajánlat kiküldésének tényét, személyes egyeztetés tényét stb, projekttel kapcsolatos egyéb visszajelzést stb,) a SZRKÁ KFT. az értékesítési tevékenység hatékonyságának növelése és az ügyfél igények optimális kiszolgálása céljából rögzíti.

Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon az „KAPCSOLAT” lehetőségével él, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 3.1. pontban megadott adatait, valamint a későbbiekben -a Értékesítőnkkel történő személyes kapcsolatfelvételt követően a 3.2. pontban rögzített adatkörben tartozó - általa önkéntesen megadott adatokat a SZRKÁ KFT. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3.2. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)

A Honlapra látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) nem helyez el. 

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének illetve a 3.1. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

7. A honlap üzemeltetője

A Honlapot a SZRKÁ KFT. (székhely: 2040 Budaörs, Tüske utca 8.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Az Érdeklődő által megadott személyes adatokat a SZRKÁ KFT. harmadik személynek csak kifejezett törvényi előírás alapján továbbítja.

8. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a SZRKÁ KFT. -től a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a SZRKÁ KFT.   részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

A SZRKÁ KFT. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

9. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a SZRKÁ KFT. -t az info@a27.hu email címen vagy a +36/30 5171-471 telefonszámon.

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu